Algemene Voorwaarden - Retro Camper Travel.nl
450
page-template-default,page,page-id-450,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden Retro Camper Travel.nl

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.   Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van zowel alle aanbiedingen en/of offertes tot het aangaan van overeenkomsten, welke voor verhuurder in beginsel de verplichting tot verhuur van een kampeerauto met zich meebrengen, acceptaties ervan alsmede van de aldus tot stand gekomen overeenkomsten.

 

2.   Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2. Aanbiedingen, huurprijs en waarborgsom, huurtermijn, annulering door huurder
1.   Alle aanbiedingen door verhuurder zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

 

2.   Tot uitvoering van een opdracht is verhuurder eerst verplicht, nadat de door de huurder ondertekende huurovereenkomst ook door verhuurder is ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan verhuurder heeft voldaan.

 

3.   Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de overeengekomen huurprijs, waarborgsom ad.
€ 500,00 alsmede de overige op hem resterende verplichtingen uit hoofde van de wet, de huurovereenkomst met betrekking tot de kampeerauto en deze algemene huurvoorwaarden.

 

4.    Bij het in gebreke blijven van de huurder in de nakoming van zijn verplichtingen, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft verhuurder in ieder geval recht op de overeengekomen huurprijs, evenals vergoeding van kosten en schades die verhuurder ondervindt ten gevolge van het in gebreke zijn van huurder.

 

5.   De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van ter post bezorging geldt als annuleringsdatum.
Bij annulering is de huurder verschuldigd:
– tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom
– tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom
– tot aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom
– vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom
Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (of een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

 

6. Definitief; De boeking is definitief na invullen en verzenden van het reserveringsformulier via de website van Retro Camper Travel, de huurder verklaart daarmee bekend te zijn en akkoord te gaan met de boeking- en betalingsvoorwaarden van Retro Camper Travel.

 

7. Betalingen; De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden boekingsbevestiging. De betaling van de huursom dient als volgt plaats te vinden:
a. Binnen 1 week na boeking het op de factuur vermelde aanbetalingsbedrag, via ING bank. Bankrekening nr.: 82 73 21 643
t.n.v. Platvorm Geldermalsen overschrijven;
b. Het restant van de huursom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn. De verhuurder dient minimaal 5 dagen voor vertrek over de borg te beschikken. De borg wordt na eventuele aftrek van kosten en vergoedingen binnen 4 weken na terugkomst overgemaakt op de bank- of girorekening van de huurder.
c. Retro Camper Travel dient op de in de boekingsbevestiging genoemde data over de betaling te beschikken.

 

Artikel 3: Ingebruikneming van het gehuurde

1.   Indien door welke oorzaak dan ook verhuurder niet in staat zal zijn het gehuurde aan huurder ter beschikking te stellen, heeft verhuurder het recht hetzij binnen 24 uur na het afgesproken tijdstip van ingebruikneming een ander soortgelijk voertuig aan huurder ter beschikking te stellen, hetzij de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden althans als ontbonden te verklaren zonder, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. In geval van opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid van verhuurder beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken op schadevergoeding.

 

2.    Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van lid 1 van dit artikel zal verhuurder de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van huurprijs en waarborgsom restitueren.

 

3.   Verhuurder draagt er zorg voor dat op de overeengekomen vertrekdatum de kampeerauto is gecontroleerd en dat de brandstoftank gevuld is.

 

4.    Voor vertrek inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk de kampeerauto evenals de daartoe behorende inventaris. Huurder verklaart door middel van ondertekening van de inventarislijst dat hij het gehuurde compleet, in goede en gereinigde staat heeft ontvangen.

 

5.    Voor vertrek deelt huurder aan verhuurder schriftelijk mede welke personen van zijn gezelschap gedurende de huurperiode de kampeerauto zullen besturen, onder overlegging van fotokopieën van hun rijbewijzen. Huurder verklaart zich ermee bekend dat uitsluitend zij die de leeftijd van 27 jaren hebben bereikt, minstens 3 jaar in het bezit zijn van een Nederlands rijbewijs (B) dan wel -indien de bestuurder een niet Nederlands ingezetene is -minstens 3 jaar in het bezit zijn van een internationaal rijbewijs dat recht geeft tot het besturen van de kampeerauto, en een rijbewijs bezitten, waarvan de geldigheid gedurende de gehele huurperiode niet zal verlopen, de kampeerauto mogen besturen.

 

6.   Bij ondertekening van de huurovereenkomst vermeldt huurder welke landen hij wil bezoeken. Indien deze landen door verhuurder akkoord zijn bevonden, draagt deze er zorg voor dat de kampeerauto voor die landen tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd.

 

Artikel 4: Gebruik en onderhoud tijdens de huurperiode

1.   Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huisvader betaamt. Hij zal het gehuurde gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen. Huurder zal de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag opvolgen.

 

2.   Het is huurder uitdrukkelijk verboden het gehuurde te gebruiken of te doen gebruiken voor deelneming aan of training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally’s etc. of voor smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rijles, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van andere personen e.d., dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan het gehuurde kan ontstaan of de belangen van de verhuurder kunnen worden geschaad.

 

3.     Huurder verbindt zich het gehuurde niet verder te verhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over het gehuurde te beschikken in strijd met de belangen van verhuurder.

 

4.   Huurder verbindt zich het gehuurde te gebruiken en te onderhouden overeenkomstig de richtlijnen, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboekje alsmede volgens de aanwijzingen zoals die hem door verhuurder worden gegeven. Met name zal hij dagelijks de bandenspanning en het oliepeil controleren en zo nodig op peil brengen.

 

5.   Huisdieren zijn niet toegestaan in de kampeerauto.

 

6.   Roken is niet toegestaan in de kampeerauto.

 

Artikel 5: Kosten tijdens de huurperiode

1.   Alle kosten voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde tijdens de huurperiode zijn voor rekening van huurder, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel en artikel 6.

 

2.   Onder overlegging door huurder van de door hem voldane nota’s, voor zover deze betrekking hebben op het verbruik van motorolie door de kampeerauto, zal verhuurder de kosten hiervan aan huurder vergoeden.

 

Artikel 6: Reparaties gedurende de huurperiode

1.  Indien huurder tijdens de huurperiode constateert dat het gehuurde niet naar behoren functioneert, neemt hij direct contact op met verhuurder. Huurder zal de door of vanwege verhuurder gegeven aanwijzingen direct uitvoeren of laten uitvoeren.

 

2.  Noodzakelijke reparaties aan het gehuurde, welke een bedrag van € 125, – of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van verhuurder worden uitgevoerd, zulks evenwel met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

 

3.   Noodzakelijke reparaties aan het gehuurde, welke een bedrag van € 125, – of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta wel te boven gaan, mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.

 

4.   De na verkregen toestemming van de verhuurder gemaakte reparatiekosten worden alleen door de verhuurder vergoed na overlegging door de huurder van de originele gespecificeerde nota’s, alsmede na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota’s en/of onderdelen ontslaat de verhuurder van vergoeding. Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde nota’s geschiedt tegen de middelkoers van de betreffende valuta op de datum van reparatie. Vergoeding vindt enkel dan plaats indien huurder aantoont dat hem ter zake van de noodzaak van de reparaties geen opzet, grove schuld of nalatigheid kan worden verweten, dan wel het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst, deze voorwaarden of de wet.

 

5. Door de huurder op eigen initiatief, zonder toestemming van de verhuurder, herstelde gebreken of reparatie(s) in de ruimste zin van het woord, worden nimmer door de verhuurder vergoed. Zulks in achtneming van het bepaalde in lid 3 en 4 van dit artikel.

 

Artikel 7: Ongevallen of beschadigingen tijdens huurperiode

1.   Voor ongevallen, beschadigingen of diefstal waarbij het gehuurde (en/of inventaris) betrokken is geldt voor huurder een eigen risico van €500, – per gebeurtenis.  Bij motorische schade en/of defect, zal een eigen risico van € 500.- door de verhuurder worden ingehouden. Na een onpartijdig onderzoek aangaande de motorische schade c.q. defect, op kosten van de huurder, zal ingeval van schuld door de huurder het eigen risico ad €500, – gelden. Onder motorische schade wordt verstaan: motor, versnellingsbak, koppeling evenals draaiende delen.

 

2.   De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de eventueel daarmee verband houdende sleep-en transportkosten tot maximaal het vastgestelde eigen risico, tenzij deze niet aan hem kunnen worden toegerekend. Schade en kosten ten gevolge van verwijtbaar of verwijtbaar of nalatig handelen leiden te allen tijde tot aftrek van de borg.

 

3.   Huurder zal, na een ongeval, diefstal, waarbij het gehuurde betrokken is, dan wel bij een beschadiging van het gehuurde, verhuurder daarvan onverwijld doch uiterlijk binnen 8 uren na het ongeval c.q. de beschadiging in kennis stellen. Huurder zal alle aanwijzingen van of vanwege verhuurder onverwijld en goed uitvoeren. Huurder verplicht zich in ieder geval van het voorval door de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces verbaal te doen opmaken en verhuurder kopie ter hand te stellen, zulke uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst. Voorts noteert huurder zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van de bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europeesche Aanrijdingsformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onverwijld doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van verhuurder. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van enige aansprakelijkheid van verhuurder en/of het gehuurde ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.

 

4.   In geval van diefstal van de kampeerauto tijdens de huurperiode wordt de borg volledig ingehouden, ongeacht of de huurder nalatig is geweest of niet.

 

Artikel 8: Beslaglegging/vermissing van de kampeerauto

1.   Huurder verbindt zich verhuurder onverwijld doch in ieder geval binnen 4 uren na het gebeurde, kennis te geven van eventuele beslaglegging op het gehuurde, van het feit dat het gehuurde geheel of gedeelte uit de macht van huurder is geraakt, van het feit dat derden ten aanzien van het gehuurde rechten doen gelden of van enige andere omstandigheid, die de belangen van verhuurder kan schaden. In alle gevallen doet huurder terstond aangifte bij de plaatselijke autoriteiten en verzoekt tot het opmaken van een proces-verbaal, waarvan eveneens terstond een kopie aan verhuurder ter beschikking dient te worden gesteld. Huurder stelt verhuurder onverwijld in kennis van de gebeurtenissen zoals hierboven vermeld en zal de instructies door of vanwege verhuurder onmiddellijk en nauwkeurig uitvoeren.

 

2.   Indien inbeslagname plaats vindt door een overheid, omdat naar de mening van de overheid met de camper verdovende middelen worden vervoerd of anderszins, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiele schade van de verhuurder. De door de verhuurder te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.

 

Artikel 9: Verlenging van de huurovereenkomst

1. Verlenging van de huurovereenkomst is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van verhuurder.

 

Artikel 10: Einde van de huurovereenkomst

1.    Huurder verbindt zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip bij verhuurder in te leveren, en wel in complete en goede gereinigde staat. Na aankomst inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk het gehuurde en noteren gezamenlijk hun bevindingen op de daarvoor bestemde formulieren, en ondertekenen deze. Indien bij de inspectie en naar het oordeel van verhuurder blijkt dat het gehuurde zich niet bevindt in goede en gereinigde staat, is huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd ter zake schoonmaakkosten van € 75, -. Indien bij de inspectie is gebleken dat er schade aan het gehuurde is ontstaan, dan wel het gehuurde geheel of gedeeltelijk wordt vermist, is huurder aansprakelijk voor alle kosten en schade die verhuurder tengevolge hiervan ondervindt.

 

2.     Indien bij de inspectie niet is gebleken van enige schade aan of vernieling van het gehuurde, verplicht verhuurder zich binnen 30 dagen na het einde van de huurovereenkomst de door huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren, tenzij verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst nog een vordering op huurder heeft. In dat geval heeft verhuurder het recht het bedrag van zijn vordering te verrekenen met het bedrag van de waarborgsom.

 

3.   Indien het gehuurde niet binnen de overeengekomen termijn bij verhuurder is ingeleverd eindigt de huurovereenkomst op het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip, terwijl de bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden van kracht blijven. In dat geval is huurder aan verhuurder verschuldigd de huurprijs van het gehuurde over de periode dat het gehuurde later is ingeleverd dan was overeengekomen, met dien verstande, dat te dezer zake een deel van een week geldt als een hele week; onverminderd het recht van verhuurder tot vergoeding van alle kosten en schaden die verhuurder ten gevolge van de handelwijze van huurder ondervindt. Huurder is echter niet aansprakelijk voor deze kosten en schade, indien hij tot genoegen van verhuurder aantoont dat de te late inlevering het gevolg is van overmacht van huurder en noch huurder noch een zijner gemeenschapsleden enig verwijt treft.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid verhuurder

De verhuurder is niet aansprakelijk voor alle kosten en schades van inzittenden van het gehuurde of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van het gehuurde, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van verhuurder, in welk geval de aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Verhuurder zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten en schade voortvloeiende uit navolgende omstandigheden:
a.   overtreding door huurder van de wegen verkeers wetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.
b.   door huurder en/of inzittenden van het gehuurde gepleegde overtredingen en strafbare feiten.
c.   beëindiging van de huurovereenkomst door verhuurder op basis van artikel 3 van deze voorwaarden.
d.   reparatie en onderhoud van het gehuurde dan wel overige omstandigheden waardoor huurder tijdens de huurperiode geen gebruik kan maken van het gehuurde. Huurder vrijwaart verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake. Indien verhuurder ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schades wordt aangesproken, zal huurder op eerst vordering en naar opgave van verhuurder die kosten en schade alsmede gevolgkosten onverwijld aan verhuurder voldoen.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid huurder

1.   In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of de wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane kosten en nog te ontstane kosten en schades. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schades aan of in verband staande met het gehuurde, indien en voor zover deze kosten en schades niet worden vergoed door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.

 

2.   Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door huurder en/of inzittenden niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. In dat geval heeft huurder geen recht op restitutie van de gehele door hem voldane huurprijs of een gedeelte daarvan.

 

3.   Huurder zal, zonder enige reserve de door verhuurder geleden en te lijden kosten en schades op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk 14 dagen nadat verhuurder deze kosten en schades bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan verhuurder recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.

 

4.   Ten laste van huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of nodig mocht achten. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 13: Slotbepalingen

1.   Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

 

2.   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

3.    Op elke overeenkomst tussen Retro Camper Travel en de klant is Nederlands recht van toepassing.

 

4.    Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Retro Camper Travel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Retro Camper Travel gevestigd is. Indien Retro Camper Travel een beroep doet op deze bepaling, dan heeft de klant zijnde een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.